برچسب: مقاله عمران

18

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 3

 مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تخصیص ترافیک این مجموعه مقالات  شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با نتايج تخصيص ترافيک ،مدیریت ترافیک و مشارکت شهروندان در بهبود آن...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 2

مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ،شبیه سازی تاخیر ترافیکی در شبکه شهری ،تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره...

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ، مدیریت ترافیک در بافت مرکزی و متمرکز شهرها ، نقش مدیریت شهری در کاهش ترافیک ،بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و سفرهای درون شهری – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و سفرهای درون شهری ،سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری ،تحلیل سطوح مختلف انتقال پذیری مدلهای انتخاب...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و سفرهای درون شهری – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و سفرهای درون شهری ،تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا ،تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل ونقل درون شهری...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل هوایی- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل هوایی ،تخمين و پيش بينی ترافيك هوايی در كل دنيا ،نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل عمومی(اتوبوس)- سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل همگانی ،مدل ظرفیت سنجی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای ،روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل عمومی(اتوبوس)- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل عمومی ،کیفیت خدمات رسانی شبکه های حمل و نقل عمومی ،طراحی شبکه اتوبوسرانی با در نظر گرفتن نقاط تغيير خط ، مدلسازی تخصيص...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه رفتار لرزه ای تونل- سری 1

این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با رفتار لرزه ای تونل ها ،بررسی تحليلی رفتار لرزه ای تونل ها و ايستگاه های زيرزمينی مترو ،تأثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حفاری تونل- سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حفاری تونل ها ،تحلیل ریسک در حفاری مکانیزه تونل ها به روش EPB ،تعيين فرايند حفر و پيشروی تونل های بزرگ مقطع ،نشست سطح زمین تحت...