برچسب: مقالات مهندسی ترافیک

18

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 3

 مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تخصیص ترافیک این مجموعه مقالات  شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با نتايج تخصيص ترافيک ،مدیریت ترافیک و مشارکت شهروندان در بهبود آن...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 2

مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ،شبیه سازی تاخیر ترافیکی در شبکه شهری ،تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره...

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ، مدیریت ترافیک در بافت مرکزی و متمرکز شهرها ، نقش مدیریت شهری در کاهش ترافیک ،بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و سفرهای درون شهری – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و سفرهای درون شهری ،سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری ،تحلیل سطوح مختلف انتقال پذیری مدلهای انتخاب...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و سفرهای درون شهری – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و سفرهای درون شهری ،تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا ،تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل ونقل درون شهری...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل جاده ای- سری 1

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل جاده ای ،حمل ونقل و توسعه پایدار ،اثرات زیست محیطی حمل ونقل ریلی و جاده ای بر توسعه پایدار ، مدیریت سیستم حمل ونقل جاده...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل مواد خطرناک ،طراحی مدل ریاضی مسیریابی حمل مواد خطرناك، مدل رياضی مسأله مسيريابی حمل ونقل مواد سوختی ، ارزیابی مسیرهای...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 6

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات و ایمن سازی جاده ها ،مديریت ريسك يخبندان هاي جاده ای ،شناسايی و اولويت بندی قطعات حادثه خيز راه ، اولویت بندی اصلاح نقاط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 5

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات و ایمن سازی راه ،مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه ،ایمن سازی گذرگاه های همسطح ، دل سازی وضعیت ایمنی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات ترافیکی و مدل سازی و تحلیل شدت تصادفات ،مدل سازی و درستنمایی سیستم اینترلاکینگ راه آهن ،تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر...