برچسب: مقالات عمران

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه زیرسازی و روسازی راه آهن – سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با زیرسازی و روسازی خطوط ریلی ،بررسی ضوابط طراحی زیربالاست در خطوط بالاستی راه آهن،رفتار خط ریلی بالاستی ،تعيين پارامترهای بالاست برای استفاده در مدل عددی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه زیرسازی و روسازی راه آهن – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با زیرسازی و روسازی راه آهن ،مطالعه طول بلندشدگی ريل راه آهن در مدل وينكلر اصلاح شده ،تعیین سختی مناسب دال خط ها...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه خاکریز راه آهن – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خاکریز راه آهن ،به کارگیری ستون های سنگی جهت تثبیت خاکریز راه آهن ،کارایی ریز شمع ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ایمنی راه آهن – سری 2

این مجموعه شامل 20 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با سوانح ریلی ،ارزیابی و تحلیل روند سوانح ریلی ،راهکاری جهت پیشگیری از حوادث ترافیک ریلی ، مدیریت نقاط پر حادثه ریلی با...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ایمنی راه آهن – سری 1

این مجموعه شامل 21 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ایمنی راه آهن ،دسته بندی سوانح ایستگاه های ریلی ایران ،شناسایی و تشخیص خرابی در صنعت ریلی ، پیشگیری ازسوانح ناشی از...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 8

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مخلوط های آسفالتی بازیافتی ،تاثیر خرده شیشه ضایعاتی بر عملکرد مخلوط های آسفالتی ،مخلوط آسفالتی اصلا ح شده با ضایعات بطری های پلاستیکی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 7

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مخلوطهای آسفالتی گرم ،تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی ،خواص عملکردی آسفالت نيمه گرم اصلاح شده ، حساسيت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم ،تاثیر افزودنی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 6

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آسفالت پلیمری ،تغيير شکل دائم آسفالت متخلخل پليمری ، مخلوط های آسفالتی گرم حاوی افزودنی پلیمری ، اثر بکارگیری واکس و پلیمر بر خاصیت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 5

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با سنگدانه های آسفالت ،مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای ،تأثيرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی ، طرح اختلاط و بهينه سازی مخلوط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با افزودنی در مخلوط آسفالتی ،مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره ی کوره ی اکسیژنی ،افزودنی پایه گوگردی در  مخلوط های آسفالتی ، مخلوط های آسفالتی گرم...