برچسب: مقالات عمران

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 5

این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه ،توسعه مدل مسأله مسيريابی وسایل نقلیه ی سبز برای انبارهای عبوری ،یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران ،مسیریابی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و بهينه سازی مسيريابی وسايل نقليه ،مساله مسیریابی وسیله نقلیه با زمان سفر غیر ثابت و کاهش ریسک مسیر ،مسيريابی بهينه بر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی چند سطحی ،حمل ونقل و توسعه پایدار ،ارایه و حل مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه ، مسیریابی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه ،مدیریت بحران سیستم های حمل و نقل شهر ،بهینه سازی مسير تردد سرويسهای حمل و نقل ،...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی خودرو ،یافتن کوتاه ترین مسیر فازی با تلفیق داده های گذشته و لحظه ای ترافیک ،توسعه الگوریتم غذایابی کندوی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل پایدار شهری ، مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری ، بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری ، ارزیابی و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 1

این مجموعه شامل 20 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل شهری ،شاخصهای توسعه پایدار در برنامه ریزی حمل ونقل ،برنامه ریزی حمل و نقل با رویکرد توسعه گردشگری شهری ، انتخاب...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 5

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ناوگان ريلی ،حمل بار توسط نيروی كشش و واگنهای باری در راه آهن ، بکارگيری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترين تأمين...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه راه آهن ،تحلیل اقتصادی سیستم های حمل و نقل ریلی ،ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری ،بازیابی بهنگام جدول زمان...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 3

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه ریلی ،انتخاب مسير بهينه خطوط راه آهن با استفاده از GIS ، زمان بندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه و...