برچسب: مقالات تونل

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ژئوتکنیک تونلسازی- سری 2

این مجموعه شامل 13 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ژئوتکنیک در تونل سازی ،تخمین بیشینه نشست سطح زمین در اثر احداث تونل ،نشست سطح زمین تحت تأثیر تونل سازی مکانیزه ،نشست...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ژئوتکنیک در تونلسازی- سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ژئوتکنیک در تونلسازی ،ارزيابی تغییر شرایط محیطی خاک روان گرا بر تونل های پوشش دار ،رابطه ظرفیت باربری و نشست پی تونل نیایش تهران ، بررسی تغییر شکل...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه رفتار لرزه ای تونل- سری 1

این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با رفتار لرزه ای تونل ها ،بررسی تحليلی رفتار لرزه ای تونل ها و ايستگاه های زيرزمينی مترو ،تأثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حفاری تونل- سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حفاری تونل ها ،تحلیل ریسک در حفاری مکانیزه تونل ها به روش EPB ،تعيين فرايند حفر و پيشروی تونل های بزرگ مقطع ،نشست سطح زمین تحت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حفاری تونل- سری 1

این مجموعه شامل 16 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حفاری تونل ،اندرکنش گروه شمع در محوطه حفاری تونل ،اثر سه بعدی سينه کار در حفاری تونل ها ، بررسی اثر حفاری تونل های...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تاسیسات تونل – سری 1

این مجموعه شامل 7 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تاسیسات تونل ،عملكرد زه كش چتری در تونل بدون پوشش دايروی عميق ،طراحی سیستم تهویه تونل جاده ای درون شهری ،طراحی تهویه تونل های...