برچسب: مخلوط آسفالتی

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 8

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مخلوط های آسفالتی بازیافتی ،تاثیر خرده شیشه ضایعاتی بر عملکرد مخلوط های آسفالتی ،مخلوط آسفالتی اصلا ح شده با ضایعات بطری های پلاستیکی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 7

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مخلوطهای آسفالتی گرم ،تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی ،خواص عملکردی آسفالت نيمه گرم اصلاح شده ، حساسيت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم ،تاثیر افزودنی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 6

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آسفالت پلیمری ،تغيير شکل دائم آسفالت متخلخل پليمری ، مخلوط های آسفالتی گرم حاوی افزودنی پلیمری ، اثر بکارگیری واکس و پلیمر بر خاصیت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 5

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با سنگدانه های آسفالت ،مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای ،تأثيرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی ، طرح اختلاط و بهينه سازی مخلوط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با افزودنی در مخلوط آسفالتی ،مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره ی کوره ی اکسیژنی ،افزودنی پایه گوگردی در  مخلوط های آسفالتی ، مخلوط های آسفالتی گرم...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خستگی مخلوط آسفالتی ،مقاومت فشاری در مخلو طهای آسفالتی ، رفتار خزشی مخلوطهای آسفالت لاستیکی ، عمر خستگی رويه های آسفالتی ، بررسی عمر خستگی مخلو ط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خستگی مخلوطهای آسفالتی ،پدیده پیر شدگی در مخلوط های آسفالتی ،پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی گرم ، مقاومت خستگی بتن آسفالتی اصلاح شده...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مخلوط آسفالتی – سری 1

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مخلوط آسفالتی ، عملکرد مخلوط های آسفالتی مسلح شده با شبکه فلزی ،پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی ،استفاده از سطح انرژی سطحی برای ارزیابی و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مدول برجهندگی – سری1

این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مدول برجهندگی آسفالت ، مشخصات عملکردی مخلوط های آسفالتی مسلح شده با الیاف ،تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده ،بررسی تاثیر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه قیر در روسازی راه – سری 1

این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با قیر در روسازی راه ،طرح اختلاط و بررسی رفتار مخلوط های کف قیری ،اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن،...