برچسب: شتابنگار

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه شتاب نگاشت زلزله – سری 3

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شتاب زلزله ،تخمین مقادیر بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین ،آنالیز طیفی داده های شتابنگاشتی زلزله ،ارزیابی داده های شتابنگاری حوزه نزدیک زلزله های...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه شتاب نگاشت زلزله – سری 2

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل شتاب نگاشت زلزله ،اهمیت انتخاب شتاب نگاشت در پاسخ لرزه ای سیستم های ثانویه ،ارائه روابطی برای تولید شتابنگاشت مصنوعی ، تولید توابع...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه شتاب نگاشت زلزله – سری 1

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شتاب نگاشت زلزله ،بررسی کاهندگی شتاب بر اساس داد ه های شتاب نگاری ،ارزیابی کیفی و کمی داده های شتابنگاری ایران ،...