برچسب: سیستم های حمل و نقل شهر

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 5

این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه ،توسعه مدل مسأله مسيريابی وسایل نقلیه ی سبز برای انبارهای عبوری ،یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران ،مسیریابی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و بهينه سازی مسيريابی وسايل نقليه ،مساله مسیریابی وسیله نقلیه با زمان سفر غیر ثابت و کاهش ریسک مسیر ،مسيريابی بهينه بر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی چند سطحی ،حمل ونقل و توسعه پایدار ،ارایه و حل مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه ، مسیریابی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه ،مدیریت بحران سیستم های حمل و نقل شهر ،بهینه سازی مسير تردد سرويسهای حمل و نقل ،...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی خودرو ،یافتن کوتاه ترین مسیر فازی با تلفیق داده های گذشته و لحظه ای ترافیک ،توسعه الگوریتم غذایابی کندوی...