برچسب: سوانح ریلی

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 6

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات و ایمن سازی جاده ها ،مديریت ريسك يخبندان هاي جاده ای ،شناسايی و اولويت بندی قطعات حادثه خيز راه ، اولویت بندی اصلاح نقاط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 5

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات و ایمن سازی راه ،مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه ،ایمن سازی گذرگاه های همسطح ، دل سازی وضعیت ایمنی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات ترافیکی و مدل سازی و تحلیل شدت تصادفات ،مدل سازی و درستنمایی سیستم اینترلاکینگ راه آهن ،تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مدلسازی تصادفات و ایمن سازی راه ،اصلاح نقاط پرحادثه راه ها با كمك شبكه عصبی مصنوعی ،مدلسازی کامپیوتری از روند واژگون شدن خودروها در تصادفات،...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات جاده ای و ایمنی راه ها ،مدل پیش بینی شدت وقوع تصادفات برای گذرگاه های ریلی _جاده ای ،ارزيابی اثرات ايمنی شاخص...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات ترافیکی و ایمن سازی راه ،ارایه راهکار ایمن سازی جاده ها ،پیش بینی نرخ تصادفات راه ، پیش بینی هزینه های...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ایمنی راه آهن – سری 2

این مجموعه شامل 20 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با سوانح ریلی ،ارزیابی و تحلیل روند سوانح ریلی ،راهکاری جهت پیشگیری از حوادث ترافیک ریلی ، مدیریت نقاط پر حادثه ریلی با...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ایمنی راه آهن – سری 1

این مجموعه شامل 21 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ایمنی راه آهن ،دسته بندی سوانح ایستگاه های ریلی ایران ،شناسایی و تشخیص خرابی در صنعت ریلی ، پیشگیری ازسوانح ناشی از...