برچسب: زلزله گسل های تهران

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه زلزله حوزه دور و نزدیک گسل – سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با زلزله حوزه دور و نزدیک گسل ، ارزيابی و  مقايسه اثر زلزله حوزه های نزديك و دور از گسل ،ارزیابی داده های...