برچسب: زلزله میدان دور و نزدیک

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه زلزله حوزه دور و نزدیک گسل – سری 2

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با زلزله حوزه های دور و نزدیک گسل ، بررسی ماهیت پالس گونه زلزله های نزدیک گسل ،پاسخ لرزه ای رسوبات آبرفتی ناشی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه زلزله حوزه دور و نزدیک گسل – سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با زلزله حوزه دور و نزدیک گسل ، ارزيابی و  مقايسه اثر زلزله حوزه های نزديك و دور از گسل ،ارزیابی داده های...