برچسب: روسازی انعطاف پذیر

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه مدول برجهندگی – سری1

این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مدول برجهندگی آسفالت ، مشخصات عملکردی مخلوط های آسفالتی مسلح شده با الیاف ،تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده ،بررسی تاثیر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه آسیب های روسازی آسفالت – سری 3

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آسیب ها و خستگی مخلوط های آسفالتی،ارزیابی خستگی مخلوط های آسفالتی بر اساس تئوری انرژی تلف شده ،ارزيابی عريان شدگی مصالح سنگی در رويه های...

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه آسیب های روسازی آسفالت – سری 1

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آسیب های روسازی راه ها و شیار شدگی مخلوط آسفالتی ،بررسی خرابی شیار شدگی در آسفالت ،عملکرد شیار شدگی مخلوط آسفالتی ساخته شده با...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه آسیب های روسازی آسفالت – سری 2

این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آسیب های  روسازی  و ترک خوردگی روسازیهای آسفالتی ،نحوه گسترش ترک های خستگی در روسازی آسفالتی،نحوه ی گسترش ترك های بالا به پايين (TDC) در...