برچسب: دانلود مقاله حمل و نقل

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل پایدار شهری ، مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری ، بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری ، ارزیابی و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 1

این مجموعه شامل 20 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل شهری ،شاخصهای توسعه پایدار در برنامه ریزی حمل ونقل ،برنامه ریزی حمل و نقل با رویکرد توسعه گردشگری شهری ، انتخاب...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 5

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ناوگان ريلی ،حمل بار توسط نيروی كشش و واگنهای باری در راه آهن ، بکارگيری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترين تأمين...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه راه آهن ،تحلیل اقتصادی سیستم های حمل و نقل ریلی ،ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری ،بازیابی بهنگام جدول زمان...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 3

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه ریلی ،انتخاب مسير بهينه خطوط راه آهن با استفاده از GIS ، زمان بندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 2

حمل و نقل ریلی این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خطوط شبکه ریلی ،پيش بينی تقاضای سفر در حمل ونقل ريلی ، حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل ریلی ،مکانیابی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهری ،تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن ،نقش سیستم...