برچسب: دانلود مقالات عمران

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات – سری 9

مجموعه مقالات تحلیل سازه ای اتصال ستون به انواع المانهای سازه ای این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات ستون و المان های...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات – سری 8

مجموعه مقالات تحلیل سازه ای اتصالات تیر به ستون این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات تیر به ستون ،محاسبه اتصالات بادبند به...

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات (عملکرد اتصالات تیر به ستون)- سری 1

عملکرد اتصالات تیر به ستون و تحلیل آن در مجموعه مقالات مهندسی عمران این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و تحلیل سازه ای اتصالات تیر به ستون، بهینه یابی ضریب نیمه...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ارتعاشات راه آهن – سری 1

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ارتعاشات در خطوط راه آهن ،استفاده از آسفالت به عنوان لایه جاذب ارتعاش در خط راه آهن ،کاهش ارتعاشات در خطوط راه...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی راه – سری 4

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تعمیر و نگهداری روسازی ،رابطه بین شاخص خرابی روسازی و عناصر هندسی در محل قوس راه ،اثر پدیده هیدروپلنینگ بر خرابی شیارشدگی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی راه – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با روسازی های آسفالتی ،استفاده از بتن غلتکی در روسازی راه و مقایسه با روسازی آسفالتی، اثر آلاینده ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی راه – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با روسازی راه ،تعیین منحنی عملکرد روسازی با استفاده از مطالعه موردی،تاثیر همزمان سرعت بارگذاری و شرایط محیطی بر عملکرد روسازی آسفالتی گرم ،بهینه سازی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه روسازی راه – سری 1

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با روسازی انعطاف پذیر راه ،تحلیل عددی روسازی انعطاف پذیر راه به روش میکروسازه ای،توسعه مدل بهینه طراحی روسازی انعطاف پذیر ، تحلیل غیرخطی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ضربه ناشی از زلزله – سری 1

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با رفتار لرزه ای ساختمان های مجاور و ضربه ناشی از زلزله ، آسیب پذیری ناشی از برخورد ساختمان های مجاور در هنگام زلزله،رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح در اثر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه رفتار لرزه ای سازه های چند درجه آزاد – سری 1

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط رفتار لرزه ای سازه های چند درجه آزاد ،تعیین تحریک بحرانی سیستم های چند درجه آزاد ،اصلاح ضريب رفتار ناشی از شكل پذيری در ساز ه...