برچسب: ترافیک شهری

18

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 3

 مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تخصیص ترافیک این مجموعه مقالات  شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با نتايج تخصيص ترافيک ،مدیریت ترافیک و مشارکت شهروندان در بهبود آن...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 2

مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ،شبیه سازی تاخیر ترافیکی در شبکه شهری ،تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره...

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ، مدیریت ترافیک در بافت مرکزی و متمرکز شهرها ، نقش مدیریت شهری در کاهش ترافیک ،بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل پایدار شهری ، مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری ، بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری ، ارزیابی و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 1

این مجموعه شامل 20 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل شهری ،شاخصهای توسعه پایدار در برنامه ریزی حمل ونقل ،برنامه ریزی حمل و نقل با رویکرد توسعه گردشگری شهری ، انتخاب...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و تقاطع های شهری- سری 1

این مجموعه شامل 13 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و تقاطع های شهری ،بالابردن ايمنی در تقاطعهای چراغدار شهری ،سنجش اثرات ترافیکی احداث تقاطع های نا همسطح شهری ، مدل سازی...