برچسب: اندرکنش سینماتیک

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه رفتار لرزه ای پی – سری 1

این مجموعه شامل 16 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با رفتار لرزه ای پی های سطحی و گروه شمع ها ،تحلیل لرزه ای غیرخطی گروه شمع واقع در خاكهای لایه ای،اثر اندرکنش سینماتیک بر روی...