برچسب: آبشکستگی پایه پل

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه آبشکستگی در پل – سری 2

آبشکستگی در پایه های پل این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آبشکستگی در پایه های پل ، تأثير طوق در كاهش عمق آب شستگی اطراف تكيه گاه های مستطيلی ،كارايی طوقه...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه آبشکستگی در پل – سری 1

آبشکستگی در پل و پایه های آن این مجموعه شامل 16 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با آبشکستگی در پل و پایه های آن ، ميزان آبشستگی موضعی در پايه پل ، تخمین عمق...