دسته: مقاله های ISI

0

مجموعه مقالات IsI معماری – نانو تکنولوژی در معماری سری 1

سری اول از مجموعه مقالات ISI معماری شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به تکنولوژی های نوین و طراحی ساختمانهای هوشمند و نماهای هوشمند با استفاد از مصالح نوین ساختمانی و مصالح تولید...

0

مجموعه مقالات IsI معماری – نانو تکنولوژی در ساختمان سری1

سری اول از مجموعه مقالات ISI معماری شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به تکنولوژی های نوین و طراحی ساختمانهای هوشمند و بکارگیری مصالح نوین ساختمانی حاصل از فناوری نانو و نیز ارائه روشهای...

0

مجموعه مقالات IsI معماری – پوسته ها و نماهای هوشمند سری3

سری سوم از مجموعه مقالات ISI معماری شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به تکنولوژی های نوین و طراحی ساختمانهای هوشمند و نماهای هوشمند در جهت استفاده از انرژی های تجدید شونده و...

0

مجموعه مقالات IsI معماری – پوسته ها و نماهای هوشمند سری2

سری دوم از مجموعه مقالات ISI معماری شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به تکنولوژی های نوین و طراحی ساختمانهای هوشمند و نماهای هوشمند در جهت استفاده از انرژی های تجدید شونده و...

0

مجموعه مقالات IsI معماری – پوسته ها و نماهای هوشمند سری1

سری اول از مجموعه مقالات ISI معماری شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به تکنولوژی های نوین و طراحی ساختمانهای هوشمند و نماهای هوشمند در جهت استفاده از انرژی های تجدید شونده و...

1

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 5

سری پنجم از مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف سوختهای...

0

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 4

سری چهارم از مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف سوختهای...

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 3 0

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 3

سری سوم از مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف سوختهای...

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 2 0

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 2

سری دوم از مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف...

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 1 0

مجموعه مقالات IsI معماری – انرژی سری 1

این مجموعه مقالات شامل مطالبی در مورد طراحی معماری با رویکرد توجه به انرژی های تجدید شونده و استفاده از این انرژی ها و نیز ارائه روشهای طراحی نوین در جهت کاهش مصرف سوختهای...