دسته: مقاله علمی پژوهشی

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل دریایی و ترانزیت – سری 1

این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل دریایی و ترانزیت ،توسعه دریا محور با محوریت حمل ونقل دریایی ،روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل جاده ای- سری 1

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل جاده ای ،حمل ونقل و توسعه پایدار ،اثرات زیست محیطی حمل ونقل ریلی و جاده ای بر توسعه پایدار ، مدیریت سیستم حمل ونقل جاده...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل مواد خطرناک ،طراحی مدل ریاضی مسیریابی حمل مواد خطرناك، مدل رياضی مسأله مسيريابی حمل ونقل مواد سوختی ، ارزیابی مسیرهای...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و تقاطع های شهری- سری 1

این مجموعه شامل 13 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و تقاطع های شهری ،بالابردن ايمنی در تقاطعهای چراغدار شهری ،سنجش اثرات ترافیکی احداث تقاطع های نا همسطح شهری ، مدل سازی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 6

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات و ایمن سازی جاده ها ،مديریت ريسك يخبندان هاي جاده ای ،شناسايی و اولويت بندی قطعات حادثه خيز راه ، اولویت بندی اصلاح نقاط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 5

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات و ایمن سازی راه ،مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه ،ایمن سازی گذرگاه های همسطح ، دل سازی وضعیت ایمنی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات ترافیکی و مدل سازی و تحلیل شدت تصادفات ،مدل سازی و درستنمایی سیستم اینترلاکینگ راه آهن ،تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با مدلسازی تصادفات و ایمن سازی راه ،اصلاح نقاط پرحادثه راه ها با كمك شبكه عصبی مصنوعی ،مدلسازی کامپیوتری از روند واژگون شدن خودروها در تصادفات،...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات جاده ای و ایمنی راه ها ،مدل پیش بینی شدت وقوع تصادفات برای گذرگاه های ریلی _جاده ای ،ارزيابی اثرات ايمنی شاخص...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تصادفات و ایمن سازی راه – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تصادفات ترافیکی و ایمن سازی راه ،ارایه راهکار ایمن سازی جاده ها ،پیش بینی نرخ تصادفات راه ، پیش بینی هزینه های...