دسته: مقاله علمی پژوهشی

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 5

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ناوگان ريلی ،حمل بار توسط نيروی كشش و واگنهای باری در راه آهن ، بکارگيری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترين تأمين...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه راه آهن ،تحلیل اقتصادی سیستم های حمل و نقل ریلی ،ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری بر کیفیت محیط شهری ،بازیابی بهنگام جدول زمان...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 3

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه ریلی ،انتخاب مسير بهينه خطوط راه آهن با استفاده از GIS ، زمان بندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 2

حمل و نقل ریلی این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با خطوط شبکه ریلی ،پيش بينی تقاضای سفر در حمل ونقل ريلی ، حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل ریلی – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل ریلی ،مکانیابی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهری ،تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن ،نقش سیستم...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه سرمایه گذاری در حمل و نقل- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با سرمايه گذاری در شبكه حمل و نقل ،آثار تأخیر در بهره برداری از پروژه های نیمه تمام زیر بنایی حمل و نقل...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه شبکه حمل و نقل – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با شبکه حمل و نقل ،میزان آلاینده های تولید شده در شبکه حمل ونقل ،طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی،قابلیت اطمینان ظرفیت و دسترسی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و سفرهای درون شهری – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و سفرهای درون شهری ،سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری ،تحلیل سطوح مختلف انتقال پذیری مدلهای انتخاب...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و سفرهای درون شهری – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و سفرهای درون شهری ،تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا ،تأثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل ونقل درون شهری...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل هوایی- سری 1

این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل هوایی ،تخمين و پيش بينی ترافيك هوايی در كل دنيا ،نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل...