دسته: مقاله علمی پژوهشی

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه بتن سبک – سری 2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه بتن سبک این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با بتن سبک الیافی ،دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبک سازه ای،تأثیر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه بتن سبک – سری 1

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه بتن سبک این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با بتن سبک،بررسی طرح اختلاط پیشنهادی بتن سبک سازه ای،تعیین نسبت اختلاط،مطالعه و بررسی اندازه،نوع و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،گیرش و عمل آوری بتن – سری 1

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با گیرش و عمل آوری بتن،بررسی زمان گیرش و مقاومت فشاری بتن،اثرات افزودنی های مختلف در زمان گیرش و عمل آوری بتن، مطالعه و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،اختلاط بتن و دمای اختلاط – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با طرح اختلاط بتن،بررسی نسبت آب به سیمان و تاثیر آن بر مقاومت بتن،دمای اختلاط، مطالعه و بررسی تاثیر مصالح و سنگدانه ها و نسبت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،اختلاط بتن و دمای اختلاط – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با طرح اختلاط بتن،دمای اختلاط، مطالعه و بررسی تاثیر مصالح و سنگدانه ها و مواد افزودنی در اختلاط بتن،بهینه سازی طرح اختلاط بتن...

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،بتن الیافی – سری 5

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با بتن الیافی،مقاومت خمشی و فشاری بتن های توانمند الیافی، مطالعه و بررسی بتن های الیافی فولادی،خصوصیات هندسی الیاف فولادی بر خواص مکانیکی بتن سبک،امکانسنجی تسلیح کامپوزیت های سیمانی با الیاف و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،بتن الیافی – سری 4

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با بتن الیافی ،شناخت بتن های الیافی حاوی انواع الیاف،خواص مکانیکی و کارایی بتن الیافی،بتن الیافی ساخته شده با ضایعات سیم رابیتس، مطالعه و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،بتن الیافی – سری 3

این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با بتن الیافی ، شناخت بتن های الیافی حاوی الیاف فولادی، مطالعه و بررسی بتنهای الیافی فولادی،مقاومت فشاری و کششی بتنهای سبک حاوی الیاف...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،بتن الیافی – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با بتن الیافی ، شناخت بتن های الیافی، مطالعه و بررسی بتنهای الیافی فولادی،شیشه ای ، پلی پروپلین و پلیمری،مقاومت بتنهای حاوی الیاف...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران ،بتن الیافی – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط بتن الیافی ، شناخت بتن های الیافی، بتن الیافی پلی پروپلین،مقاومت بتنهای حاوی الیاف پلی پروپلین، چسبندگی ابن نوع بتن با میلگرد و … می...