دسته: مقالات رشته عمران

18

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 3

 مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تخصیص ترافیک این مجموعه مقالات  شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با نتايج تخصيص ترافيک ،مدیریت ترافیک و مشارکت شهروندان در بهبود آن...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 2

مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ،شبیه سازی تاخیر ترافیکی در شبکه شهری ،تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره...

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک ، مدیریت ترافیک در بافت مرکزی و متمرکز شهرها ، نقش مدیریت شهری در کاهش ترافیک ،بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 5

این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه ،توسعه مدل مسأله مسيريابی وسایل نقلیه ی سبز برای انبارهای عبوری ،یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران ،مسیریابی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 4

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و بهينه سازی مسيريابی وسايل نقليه ،مساله مسیریابی وسیله نقلیه با زمان سفر غیر ثابت و کاهش ریسک مسیر ،مسيريابی بهينه بر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 3

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی چند سطحی ،حمل ونقل و توسعه پایدار ،ارایه و حل مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه ، مسیریابی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 2

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه ،مدیریت بحران سیستم های حمل و نقل شهر ،بهینه سازی مسير تردد سرويسهای حمل و نقل ،...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه ترافیک و مسیریابی وسیله نقلیه – سری 1

این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با ترافیک و مسیریابی خودرو ،یافتن کوتاه ترین مسیر فازی با تلفیق داده های گذشته و لحظه ای ترافیک ،توسعه الگوریتم غذایابی کندوی...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 2

این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل پایدار شهری ، مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری ، بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری ، ارزیابی و...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه حمل و نقل شهری – سری 1

این مجموعه شامل 20 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با حمل و نقل شهری ،شاخصهای توسعه پایدار در برنامه ریزی حمل ونقل ،برنامه ریزی حمل و نقل با رویکرد توسعه گردشگری شهری ، انتخاب...