دسته: مقاله علمی پژوهشی

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات – سری 10

دانلود سری دهم از مجموعه مقالات تحلیل سازه ای اتصالات این مجموعه شامل 10 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و تحلیل سازه ای اتصالات سازه های مهندسی ،تاثیر نحوه اتصال ژاکت بتنی بر...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات – سری 9

مجموعه مقالات تحلیل سازه ای اتصال ستون به انواع المانهای سازه ای این مجموعه شامل 12 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات ستون و المان های...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات – سری 8

مجموعه مقالات تحلیل سازه ای اتصالات تیر به ستون این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات تیر به ستون ،محاسبه اتصالات بادبند به...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصال مفصلی)- سری 7

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای انواع اتصالات مفصلی این مجموعه شامل 8 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مربوط به اتصالات مفصلی ،رفتار اتصال مفصل بتنی با جزئیات...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصالات فولادی 3) – سری 6

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای انواع اتصالات فولادی این مجموعه شامل 15 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای انواع اتصالات فولادی،بهینه سازی اتصالات...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصالات فولادی 2) – سری 5

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات در سازه های فولادی این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم اتصالات در سازه های فولادی ،دیوار برشی فولادی خودبازگشت...

0

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصالات فولادی) – سری 4

تحلیل سازه ای اتصالات فولادی این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات فولادی ،سخت شدگی چرخه ای فولاد در رفتار اتصالات فولادی، چیدمان اتصالات ماهیچه ای فولادی در...

1

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(اتصالات سیستم های پیش ساخته) – سری 3

تحلیل اتصالات سیستم های پیش ساخته این مجموعه شامل 11 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم مرتبط با تحلیل سازه ای اتصالات سیستم های پیش ساخته ،رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون...

1

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات(مقاوم سازی با ورق های FRP و CFRP)- سری 2

ورق های FRP و CFRP در اتصالات و مقاوم سازی سازه های بتنی این مجموعه شامل 14 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و مفاهیم تحلیل سازه ای اتصالات و مقاوم سازی با ورق...

2

مجموعه مقالات مهندسی عمران در زمینه تحلیل سازه ای اتصالات (عملکرد اتصالات تیر به ستون)- سری 1

عملکرد اتصالات تیر به ستون و تحلیل آن در مجموعه مقالات مهندسی عمران این مجموعه شامل 18 مقاله علمی در مورد مهندسی عمران و تحلیل سازه ای اتصالات تیر به ستون، بهینه یابی ضریب نیمه...